Vedtekter for Avfallsforum Rogaland

Vedtektene ble vedtatt på ekstraordinær årsmøte 16.09.14.

§ 1    Formål

Avfallsforum Rogaland (heretter Avfallsforumet) skal være et samarbeidsforum for avfallssektoren i Rogaland. Det skal være et uformelt og uforpliktende møtested mellom offentlige avfallsforvaltere, private og offentlige avfallsselskaper og organisasjoner.

Forumet skal ha følgende oppgaver:

 • utveksle informasjon og øke kompetansen innen avfall og ressursutnyttelse
 • orientere om, og følge utviklingen innen norsk og lokal avfallspolitikk og -regelverk
 • orientere om pågående og forestående prosjekter
 • ta opp aktuelle problemstillinger for avfallsbransjen i Rogaland

Avfallsforumet avholder fagseminarer og temamøter.

Avfallsforumet skal være en selvfinansierende non profit-forening som til daglig ledes av et styre med innleid sekretariat.

 

§ 2    Medlemskap

Medlemskap kan tegnes av offentlige avfallsforvaltere, private og offentlige avfallsselskaper og
‑organisasjoner, samt andre aktører med interesse innenfor avfallshåndtering. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett.

 

§ 3    Årsmøtet

Årsmøtet er Avfallsforumets øverste organ.

Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av februar hvert år. På årsmøtet har alle medlemmer stemme- og talerett. Hvert tilstedeværende medlem har én stemme.

Årsmøtet skal behandle følgende saker forberedt av styret:

 • årsmelding og regnskap
 • budsjett
 • aktivitetsplan
 • kontingent
 • nytt styre og leder
 • valgkomite

Varsel om årsmøte vedlagt saksliste skal sendes ut minimum seks uker før årsmøtet.

Årsmøtepapirer skal sendes ut minimum to uker før møtedato. Saker utenom saksliste som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret innen tre uker før møtedatoen.

Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret beslutter det, eller dersom minimum 50 % av medlemmene krever det.

Saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet skal det foretas ny avstemning. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres saken ved at lederen får dobbeltstemme.

 

§ 4    Styret

På årsmøtet velges nytt styre med en leder og fem medlemmer. Leder og styremedlemmer velges for to år. Lederen av styret er også leder av Avfallsforumet. Ved første gangs valg av styret velges tre medlemmer for to år og tre for ett år.

Sammensetningen av styret skal ivareta hensynet til geografisk spredning og type medlemmer i Avfallsforumet.

Styret er beslutningsdyktig med fire representanter til stede. Hvert styremedlem har én stemme. I tilfeller med stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Styret skal:

 • forberede og innkalle til årsmøte.
 • arrangere seminarer/konferanser og sørge for distribusjon / diskusjon av relevant informasjon.
 • avgi høringsuttalelser o.l. i saker der medlemmene har felles interesser.

Signaturrett utøves av styreleder pluss ett styremedlem i fellesskap.

 

§ 5    Valgkomite

Årsmøtet velger en valgkomite som skal gi innstilling til styresammensetning og valgkomite.

Valgkomiteen skal bestå av en leder og to medlemmer, og velges for ett år.

 

§ 6    Kontingent

Kontingenten skal dekke utgifter til forumets aktiviteter og sekretariat. Noen aktiviteter kan ha egenandel.

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten.

Medlemskap gjelder for et kalenderår og forutsetter gyldig betalt kontingent. Assosierte medlemmer betaler halv kontingent.

 

§ 7 Vedtektsendringer og oppløsning

Årsmøtet kan foreta vedtektsendringer og kan oppløse Avfallsforumet med et kvalifisert flertall på 2/3.

 

§ 8    Sekretariat

Styret engasjerer sekretariat som …

 • forestår møteinnkalling og saksforberedelse til styre- og medlemsmøter.
 • utarbeider referater fra styre- og årsmøter.
 • fører medlemsfortegnelse.
 • fører regnskap.
 • innehar arkiv og journaltjeneste.
 • fører korrespondanse.
 • fungerer som sentral for innmelding av saker til møter.
 • bidrar til å gjennomføre de aktiviteter som styret til en hver tid bestemmer.
 • drifter Avfallsforumets hjemmeside.

 

Sekretariatet mottar honorar.

 

§ 9    Aktiviteter

Det skal avholdes minst ett arrangementer per halvår.

 

Medlemmene kan overfor styret foreslå aktuelle saker og temaer.

 

Styret kan invitere ikke-medlemmer på møter.

 

Det tilstrebes å gi tilbud til alle medlemmer, uansett geografisk plassering og fagmessig tilknytning.

 

Avfallsforumet kan samarbeide med tilsvarende organisasjoner i andre geografiske områder om arrangementer.

 

Ved behov kan Avfallsforumets styre initiere og gjennomføre prosjekter.